Enpara.com’dan yeni müşterilere özel %0 faizli 10.000 TL kredi fırsatı! Hemen incele

Hemen Başvur - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

MARKETİN SANAL MAĞAZACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

1.Giriş

İşbu Aydınlatma Metni Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bul. Perla Vista Sitesi Perla Vista Blok No:1/a İç Kapı No: 27 Beylikdüzü /İstanbul adresinde mukim Marketin Sanal Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi ve hemenbasvur.com alan adıyla hizmet verdiğimiz web sitesinde (Bundan sonra Şirket olarak anılacaktır.) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra Kanun olarak ifade edilecektir.) ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Bundan sonra Tebliğ olarak belirtilecektir.) uyarınca müşterilerimizin kurumumuz ile ilişkilerinde kişisel verilerinin korunmasında izlenecek usul ve esaslar hakkında bilgilendirme amacıyla düzenlenmiştir. 

Kanunun 10. maddesine göre kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

2.Kanunda Yer Alan Temel Tanımlar 

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır. 

GDPR: Genel Veri Koruma Tüzüğü

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir. 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. 

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir. İşbu metin kapsamında veri sorumlusu, Mermerciler Sanayi Sitesi 6. Cadde No:4 Beylikdüzü/ İstanbul adresinde mukim Marketin Sanal Mağazacılık ve Ticaret Limited Şirketi’dir.

Veri kayıt sistemi (VERBİS): Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

3.Müşterilere İlişkin Kişisel Veriler 

Kurumumuzca, müşterilere ilişkin kişisel veriler işbu metinde belirtilen amaçlar ve işleme şartları doğrultusunda işlenebilmektedir. İşlemeye konu kişisel veriler şunlardır: 

Kurumumuz yalnızca hemenbaşvur.com’un ziyaret edilmesi halinde ilgili kişinin IP adresini işlemektedir.

4.Verileri İşleme Amacı 

KVKK’nın 10. maddesi ve Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak müşterilerin kişisel verileri şu amaçlarla işlenebilmektedir: 

Kurumumuz ile ilişkisi olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temin edilebilmesi, 

Satış şartlarında meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması, 

Müşteri talep ve şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,

Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, 

Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve diğer tüm mevzuatlar kapsamında sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 

İnternet üzerinden online aracılık süreçlerinin yürütülmesi,

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılması, 

Başta BDDK olmak üzere yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

Muhasebe ve finans işlerinin yürütülmesi,

Organizasyon ve etkinlik yönetimi, 

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, 

Fiziksel mekân güvenliğinin temini. 


5.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel veriler, hukuki ilişki kurulması sırasında doğrudan ilgili kişiden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden elde edilmektedir. Bu kapsamda sözleşmeler, elektronik posta, telefon, internet şeklindeki araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda kişisel veriler toplanmaktadır. 

Hemenbaşvur.com özelinde yalnız IP adresi kişisel veri olarak toplanmaktadır.

Ayrıca hemenbaşvur.com üzerinden yayımlanacak olan yazı ve bloglara müşterilerin yorum yapması mümkün olup bu yorumlar tüm kullanıcılara ve veri sorumlusuna açık olacaktır. Bu durumda yorumlarda paylaşılacak olan kişisel verilerin alan adı üzerinde saklanması kaçınılmaz olup bu durum kişisel veriyi kamuya açık hale getirmektedir. 

Kanunun 5. maddesinde yer alan hüküm uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemez. Kanun istisna olarak açık rıza aranmayacak halleri belirtmiştir. Kanunda açık hüküm bulunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın kişisel veriler Şirketimiz tarafından işlenebilecektir. 

Şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için Kanunun 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenmektedir. 

6.Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Müşterilerin kişisel verileri yalnızca hukuken zorunlu olması durumunda yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

7.Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 

KVKK hükümlerine uygun olarak, iş bu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası göz önüne alınarak kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir. 

8.İlgili Kişinin Hakları 

İlgili kişi, Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kurumumuzca talebe bağlı olarak kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da düzeltilmesi halinde aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
9.Başvuru Hakkının İstisnaları

Kanunun 28/2 hükmü uyarınca, aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, ilgili kişilerin Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklardan yararlanmaları mümkün olmayacaktır.

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.


10. Başvuru Yöntemi

İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, elden, posta yoluyla, kargo yoluyla veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile veri sorumlusuna iletir.

Veri sorumlusunun kep adresi [email protected] ‘dir.

Başvuruda;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

bulunması zorunludur.

(3) Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

(4) Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.

(5) Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Bu talepler veri sorumlusunun İnsan Kaynakları personeline ulaştırılacaktır.

11. Başvuruya cevap

Veri sorumlusu Tebliğ kapsamında ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.

(2) Veri sorumlusu, başvuruyu kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder.

(3) Veri sorumlusu, cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.

(4) Cevap yazısının;

a) Veri sorumlusu veya temsilcisine ait bilgileri,

b) Başvuru sahibinin; adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarasını, yabancılar için uyruğunu, pasaport numarasını veya varsa kimlik numarasını, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresini, varsa bildirime esas elektronik posta adresini, telefon ve faks numarasını,

c) Talep konusunu,

ç) Veri sorumlusunun başvuruya ilişkin açıklamalarını,

içermesi zorunludur.

Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Tebliğ’in 7 nci maddesinde belirtilen ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

İlgili kişinin talebinin kabul edilmesi hâlinde, veri sorumlusunca talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.

12. Ücret

İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.

Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.